Starts
Ends
Europe/Zurich
Hybrid
WHO, Geneva, Switzerland
B/-1-. - V